Vänsterpartiet Härryda

Skola i vinstdrivande syfte.

I Aftonbladet den 27 juni i år, så skriver man att – Skolinspektionen stängde förra veckan en friskola på grund av undermålig kvalité. Skolans ägarbolag har haft en vinstmarginal på cirka 25%, samtidigt som antalet elever per lärare nästan fördubblats. Det kommer att behövas tusentals nya lärare inom en snar framtid och detta exemplet med en skola som för att skapa vinst drar ner på antalet lärare lär inte locka folk att utbilda sig till yrket. Sverige är det enda landet i världen som tillåter vinstdrivande skolor som finansieras med skattemedel och Vänsterpartiet det enda partiet i riksdagen som vill ha vinstförbud av skolor och annan verksamhet inom den offentliga sektorn.

Viktigt att vara insatt i politiken inför valen i höst

Inför valet i höst är det viktigt att man i god tid skaffar sig en uppfattning om politiken i landet och vad det olika parterna står för.  Har man i dagsläget inte bestämt sig för vilken sida i politiken man ska stå på, lär det inte bli lättare ju närmre valet man kommer och de olika partierna kommer med sina löften om ett bättre samhälle. Jag anser att det är viktigt att nu börjar att bestämma sig för vilka frågor som är viktiga och se bakåt vad de olika partierna har stått för och vilken politik man har bedrivet. Man ska också diskutera inom familjen och med sina släktingar och höra av vad de kommer att rösta på och varför.  Allmänt är när man frågar folk, så vet man inte vad de olika partierna står för och detta är inte bra, för att politiska beslut kommer att påverka hela ens framtid.

Bengt Andersson  Vänsterpartiet  Härryda

Interpellation

Vänsterpartiet genom Bengt Andersson har i en interpellation daterad den 26 februari 2017 ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Vilken kommunikation har Härryda kommuns ledning med Kommunal angående arbetsmiljön i kommunen?     

Förvaltningen har en regelbunden och öppen kommunikation med Kommunal och övriga arbetstagarorganisationer kring arbetsmiljön i Härryda kommun. Detta sker på samtliga nivåer i organisationen från enhetschefs till kommundirektörs nivå inom ramen för samverkansavtalet.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska hanteras och det hanteras i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Det finns tydliga vägar för arbetstagar-organisationerna att gå för att uppmärksamma arbetsgivaren på brister i den befintliga arbetsmiljön. Detta regleras i samverkansavtalet och i vår arbetsmiljöpolicy. Som en del i vårt arbetsmiljöarbete agerar de så kallade sektorråden och central samverkansgrupp även som skyddskommittéer där bevakning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker.

Frågor som regelbundet och vid behov hanteras inom ramen för samverkan är sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, företagshälsovård, omorganisationer och andra frågor med direkt eller indirekt koppling till arbetsmiljön. Därtill stöttar de fackliga organisationerna sina medlemmar i dialoger mellan medarbetaren och arbetsgivaren vid sjukfrånvaro eller andra arbetsmiljöproblem.

I interpellationen lyfter Vänsterpartiet både sjukskrivningar och behovet av att bemanna organisationen vid frånvaro. Detta är något förvaltningen arbetar aktivt med.

Förvaltningens sjuktal mäts och följs upp regelbundet tillsammans med förvaltningens chefer och tillsammans med de fackliga organisationerna på alla nivåer i kommunens verksamheter. Förvaltningens chefer arbetar aktivt med att förebygga ohälsa och att tillsammans med individer som drabbats av ohälsa skapa en tydlig och enklare väg tillbaka till arbete. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta har rätt till vård och rehabilitering. Den som har begränsad arbetsförmåga får stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete så smidigt som möjligt och efter varje individs förutsättningar.

Förvaltningen har de senaste åren arbetat med olika satsningar för att tidigt förebygga att sjukskrivningar eller en begynnande ohälsa ska bli långvarig. Det har genomförts friskvårdssatsningar för personalgrupper som lider större risk för att drabbas av fysiska överansträngningar. Oasen, Härryda kommuns kompetenscentrum inom psykosocial arbetsmiljö, hälsa och gruppdynamiska processer finns som ett nära stöd till medarbetare, grupper och chefer och bidrar till att Härryda kommun har hälsosamma arbetsplatser. Förvaltningens chefer har en tydlig processbeskrivning som ska följas vid upprepad korttidsfrånvaro där ett av de första stegen är att medarbetaren får ett inledande hälsosamtal på Oasen. Denna modell ska, genom att tidiga insatser sätts in, leda till att minska långa sjukskrivningar. Personalfunktionens personalspecialister har tillsammans med varje enskild chef satt upp individuella mål för sjuktalen på respektive enhet. I de fall där medarbetaren på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan arbeta kvar på sin arbetsplats ser arbetsgivaren på alternativa lösningar tillsammans med medarbetaren för att denne ska få en så bra arbetssituation som möjligt utifrån individens och verksamhetens behov.

Sjuktalen varierar över tid och ser man på utvecklingen från 2010 och framåt så har den ökat i samma takt i hela landet. Detta beror till viss del på förändringar i sjukförsäkringen. Mellan årsskiftet 2009/2010 och januari 2016 fanns det en bortre tidsgräns för hur länge man kunde vara sjukskriven. Denna gräns togs bort i januari 2016 vilket troligtvis har lett till och kommer att leda till ökande sjuktal i Sverige och därmed även i Härryda kommun. Det är troligen även så att den för närvarande starka arbetsmarknaden i Sverige med låg arbetslöshet leder till att människor som annars skulle varit sjukskrivna nu får arbete men lättare blir sjuka igen.

Under första kvartalet av 2017 har en bemanningsenhet startats inom socialtjänsten som ska underlätta vikarieanskaffningen i socialtjänstens verksamheter och öka kontinuiteten för både medarbetare och brukare. På samma sätt har förskolan sedan en tid en bemanningsenhet som arbetar för att kommunen ska ha en kontinuitet och hög kvalitet i förskoleverksamheten. Givet dagens starka arbetsmarknad finns det en svårigheter i att rekrytera och behålla timvikarier. Det finns alltså inte alltid tillräckligt många som kan täcka upp det uppstådda behovet av vikarier i våra verksamheter. Därför måste vi arbeta mer effektivt med hur vi organiserar vår verksamhet och med hur vi använder den arbetskraft vi har på bästa sätt för att nå verksamheternas mål och samtidigt sträva efter att möta medarbetarnas behov och skapa en god arbetsmiljö.

Öppna en kvinnojour i Härryda Kommun!

Är vi i Härryda Kommun förberedda och rustade för att ta hand om konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor? Denna brist har kvinnojourer tagit hand om sedan 1970-talet (SKL, Sveriges Kommuner och Landsting).

 
Två organisationer har vuxit fram efter Kvinnojourernas start fram till idag och det är ROKS från 1984 och Unizon (tidigare SKR) från 1996. De har tillsammans 120 kvinnojourer och 60 tjejjourer i Sverige. Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, skriver att kvinnojourerna har vuxit från två till 180 stycken på 30 år. De båda förbunden skall var och en vara en röst för utsatta kvinnor och barn, synliggöra kvinnojourernas arbete och skapa opinion. Båda förbunden har som mål att stöd och skydd skall bli bättre och att förebygga och motverka våld (NCK).

 
I ett pressmeddelande från 2014-01-14 framkommer det i Brås Nationella Tryggetsunderundersökning, NTU, med 13000 svarande att kvinnor är överrepresenterade bland de som utsatts för hot trakasserier och sexualbrott. Det är mer vanligt att unga kvinnor mellan 16-24 år utsätts mest för sexualbrott och trakasserier men förekommer även upp till ålder om 79 år. I Brås redovisning utgjorde 2013 ett trendbrott och man uppger att sexualbrott i NTU utgör ett brett spektrum. Under 2013 är det 98 % av de som misstänks för sexualbrott som är män (Brå, Brottsförebyggande rådet).

 
I Socialtjänstlagen, SoL, står det att kommunerna är skyldiga att ge stöd och hjälp åt utsatta kvinnor och barn. Nationellt Centrum för Kvinnofrid anger att Socialstyrelsen har gjort en undersökning där 71 procent av landets kvinnojourer drivs ideellt.

 
På en kvinnojour kan våldsutsatta kvinnor och barn möta välutbildad och erfaren personal där samtliga arbetar för avtalsenliga löner som är pensionsgrundande, på reglerad arbetstid, med anställningstrygghet, handledning och möjlighet till vidareutbildning (SKL, Sveriges kommuner och landsting).

 
Kvinnor i Härryda Kommun får idag, om de känner till, vända sig till den ideellt drivna kvinnojouren Frideborg i Mölndal.

 
Vi i Vänster partiet Härryda vill att mänskliga rättigheter följs och respekteras och vi föreslår Härryda Kommun, att kommunen verkar för att kvinnor, barn och tjejers livsutrymme på alla plan respekteras. Genom att synliggöra skyddsbehovet bygger vi ett mänskligare samhälle av kvinnor, för kvinnor lokalt, nationellt och globalt.

 
Med stöd av ovanstående yrkar jag:

 
– Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att öppna en kvinnojour i Kommunal regi i Härryda Kommun.

 

– Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att räkna på möjligheten av driftsformen i kommunal regi genom att erbjuda en eller flera skyddsplatser till de som behöver från andra kommuner.

 

Mölnlycke 2015-05-04
Vänsterpartiet i Härryda, Jennie Kjellgren

 

 

Hög tid att stoppa den växande barnfattigdomen!

 

Julen är barnens högtid. Förväntningarna på julfirandet är högt, julhandeln ökar för varje år. Under julen tydliggörs de olika sociala och ekonomiska levnadsvillkor som barn växer upp under. Med ökande ekonomiska klyftor växer barnfattigdomen. 2012 levde 17 % av barnen i Sverige i relativ fattigdom, det innebar en ökning med 4% från 2006.

Vänsterpartiet driver på olika nivåer frågor för att med politiska medel utjämna och kompensera för skillnader i förutsättningar för våra barn. Vi anser att alla barn har rätt till en bra start i livet, och att ett mer jämlikt och rättvist samhälle gynnar alla barn. Det här gör vi med fokus på barnfattigdom:

Härryda kommun
Vänsterpartiet arbetar för en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom. Osäkra anställningar och ofrivillig deltid gör att även familjer med föräldrar i arbete har mycket låg och osäker inkomst. Därför är fasta jobb på heltid del av en sådan handlingsplan. En annan del är satsningar på högre lön för de med lägst lönenivå. Föräldrar i FAS3 har en ännu värre situation, och V har länge verkat för att avskaffa FAS 3 i kommunen.
Sjuka föräldrar blir idag fattiga, med fattiga barn som följd. I Härryda kommun arbetar V för ökade anslag till rehabiliteringar för de långtidssjuka. V vill också att kommunen skall lägga mer pengar på förbättrad arbetsmiljö för att förebygga sjukdom.

Sveriges riksdag
I förhandlingar med nuvarande regering har Vänsterpartiet varit framgångsrika på en rad olika områden, bland annat reglering av de vinster som privata företag länge gjort inom välfärdssektorn. V anser att de skattepengar som läggs i förskola, skola och sjukvård för barn, oavkortat skall komma barnen till del.
Den bortre gränsen i sjukförsäkringen, som infördes under Alliansregeringen, orsakade att många sjuka människor också blev mycket fattigare vilket bidragit till ökad barnfattigdom. V verkar i riksdagen för att avskaffa utförsäkringarna. Den bortre gränsen skall tas bort och taket i sjukförsäkringen höjas. Alla skall ha rätt till den allmänna sjukförsäkringen.
V driver också på för att FAS 3 får ett snabbt slut, och ersätts med riktiga jobb i ett mer solidariskt samhälle.
V vill att FNs barnkonvention får status som svensk lag. Det skulle göra stor skillnad för de barn i Sverige som i dag är allra mest utsatta.

Europeiska Unionen
I Europa har EU tvingat många länder till en hård åtstramningspolitik som framför allt drabbat barnen. Vänsterpartiet företräder en politik där bankerna får ta ansvar för de problem de själva har skapat, och satsningar på gemensam välfärd skapar jobb för föräldrar och en framtid för barnen. V driver på för en reglering av finansmarknaden, och krav på ekonomisk utveckling som är miljömässigt hållbar.
I spåren av barnfattigdom följer en social utsatthet. V arbetar för kvinnors ekonomiska oberoende och rätt till sin egen kropp.
V vill också ha en mer human flyktingpolitik på EU-nivå och större socialt ansvarstagande för de människor som vi tar emot. Nej till ”Fort Europa”!

På alla politiska nivåer ser Vänsterpartiet omställningen till ett klimatmässigt hållbart samhälle som barnens ödesfråga. Konsekvenserna av klimatförändring och miljöförstöring drabbar fattiga länder först, och som alltid de mest utsatta barnen allra hårdast. V har en ansvarsfull klimatpolitik med krav på politiska regleringar för att förändra produktion och konsumtion och stoppa den globala uppvärmningen.

 

God jul, alla barn, önskar Vänsterpartiet Härryda

 

Budget 2015

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Jämlikhet och solidaritet är våra grundpelare. Det betyder att vi står upp för alla människors lika värde och lika rättigheter. Alla människor ska få leva ett bra liv oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religion eller var man är född.
Vårt mål är ett jämlikt samhälle, där alla bidrar solidariskt och rättvist genom skatter och man arbetar aktivt med jämställdhet och att utjämna sociala och ekonomiska klyftor mellan människor.
Vi tror att ett sådant samhälle skapar empati, samhörighet, gemenskap och värnande om varandra.
Därför är det en förmån och ett positivt ställningstagande för oss alla att tillföra pengar till det offentliga och gemensamma via skatten.
De skattepengar vi alla gemensamt har bidragit med ska gå till det de är avsedda för: generell välfärd. Vi säger nej till att någon ska kunna göra privata vinster i välfärden.

Budget: kostnaderna drift i kommunal regi är samma även om de skulle drivas genom privata aktörer.

Vänsterpartiet är också ett grönt parti. Vi inser att det krävs stora samhällsförändringar och anpassningar av vårt levnadssätt, för att livet på jorden ska få en chans att överleva. Att fortsätta överkonsumera jordens resurser är inte ett alternativ. För att lösa klimatkrisen på ett fredligt och rättvist sätt för alla jordens invånare krävs en stark vänster.

Budget: väl sett utifrån de kostnader som finns i Härryda för drift och underhåll. Är kommunen en stor aktör och kan göra lokala upphandlingar som är närodlat och ekologiskt upphandlas för samma summor som idag läggs ut.

Skola, vård och omsorg
Vänsterpartiet vill ha full behovstäckning i barnomsorgen, även på obekväm arbetstid; kvällar, nätter och helger. Det är nödvändigt att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Budget: vid full behovstäckning ökar skatteinkomsterna, detta gör att föräldrar fortare kan återgå till sina arbete, men även att arbetslösa har möjlighet att ner aktivt söka arbete även utanför kommunen.
Flexibel barnomsorg kan finansieras genom att effektivare utnyttja de befintliga anläggningar som idag är stängda. Möjlighet finns även att dagbarnvårdare har uppdrag i hemmet. Detta ger även ensamstående medborgare i Härryda att kunna arbeta inom yrken som har obekväma arbetstider. Detta ger möjlighet till mer jämställdhet samt ökade skatteintäkter. ( butik, vård, industri m.m.)

Vi vill ha kvar barnskötarna i barnomsorgen och att dessa även i fortsättningen ska ha rätt till fasta anställningar.
Vi kommer också att arbeta för att det finns tillräckligt med utbildad personal för verksamheterna inom vård, skola och omsorg för att det ska bli en hög kvalitet och bra arbetsmiljö för alla.
Lönerna inom vård, skola och omsorg måste höjas för att göra dessa yrken attraktiva och för att uppvärdera arbeten inom offentlig sektor jämfört med den privata. Det är även en viktig jämställdhetsfråga. Vänsterpartiet vill att kommunen skall ta sitt ansvar som arbetsgivare att rätta till oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom verksamheterna. Till de som arbetar inom vård och omsorg skall det finnas fria arbetskläder att få.
Elever som behöver hjälp med läxläsning skall få detta på skoltid av utbildade pedagoger – viktigt att alla elever får lika förutsättningar för att kunna utbilda sig vidare!

Budget: genom att gå in i samverkansavtal mellan skolan och de ideella organisationer som idag stöds genom olika kommunala bidrag, kan krav ställas på att alla bidragstagande organisationer ordnar läxhjälp i sina lokaler en till två gånger / vecka.
Ett flertal stadsdelar i Göteborg organiserar detta och har fungerat i England i mer än tjugo år. Inga merkostnader.
Alla elever i kommunens skolor skall ha god tillgång till elevhälsa som skolsköterska, läkare, kurator, psykolog eller elevassistent.

Budget: genom en effektiv elevhälsa minskar de akuta kostnaderna för elevers vård.
Kostnaderna finansieras genom att genomföra åtgärder tidigt innan återställande till normalt läge kostar mer. En enhet bör bildas av den organisation som finns idag och centraliseras. Varje rektor skall avropa åtgärder och insatser. Kostnaderna är självfinansierade.
Vänsterpartiet vill införa utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i högstadiet. Vi vill också att det ska finnas genuspedagoger tillgängliga för alla skolor och förskolor. Alla kommunens anställda ska få fortbildning i HBTQ-frågor (Homo, Bi, Trans, Queer) för att stärka det aktiva arbetet med att motverka fördomar och bemöta alla människor lika.

Budget: genom naturlig vidareutbildning inom personalgrupperna föreslås att genom politiska beslut omprioritera detta och föra upp dessa utbildningar.

Sociala frågor
Vänsterpartiet är drivande i frågan om att höja upp försörjningsstödet (socialbidraget) i kommunen.
Vårt mål är att minska de ekonomiska klyftorna. Vi vill arbeta för en kommunal handlingsplan mot barnfattigdomen. Vi ser en avveckling av sysselsättningsfasen (Fas 3) och en satsning på lågavlönade som en självklar del i handlingsplanen. Löneskillnader mellan män och kvinnor ska utjämnas.

Budget: genom att erbjuda anställning till alla personer son i kommunen är inom sysselsättningsfasen kan personalbrister inom olika områden minska.
Räknar man med stadsbidrag och ökade skatteintäkter för kommunen är detta självfinansierat.
Minskat försörjningsstöd för målgruppen är ytterligare en orsak.
Vänsterpartiet vill ta bort anställningsformen visstidsanställning. Vi vill endast ha två anställningsformer i kommunen; fasta tjänster med rätt till heltid och vikariat. För Vänsterpartiet är det självklart att svenska kollektivavtal skall gälla vid kommunal upphandling.
Vi vill verka för att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på prov i äldreomsorgen under mandatperioden.

Budget: merkostnaderna för att gå ner i arbetstid med bibehållen lön inom tex vårdyrken har visat sig självfinansierad genom lägre sjuktal och högre omsorg till brukarna. Införandet av ett prov kommer att visa sig vara självfinansierat.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för sommarjobb till alla ungdomar som söker ett sådant. För oss som ett arbetarrörelseparti är det självklart att varje arbetsplats i kommunen har svenska kollektivavtal.
Vänsterpartiet vill öka andelen hyresrätter från 20% till minst 51% av nybyggnationen, för att främja integration och motverka bristen på hyresrätter i Göteborgsområdet. Vänsterpartiet anser att en bostadspolitik värd namnet måste innehålla målet om noll hemlösa i kommunen. Detta kommer vi att arbeta för.

Budget: genom att prioritera byggandet av hyresrätter tas samtliga kostnader av det entreprenörer som vill prospektera för byggen.
Vänsterpartiet vill ha alkoholrådgivningen kvar i Härryda. Det är inte minst viktigt för barn i missbrukarfamiljer.

Budget: Genom att samla all verksamheter för skolgården under ett tak, kan även denna enhet ha ansvar för inledande kartläggning.
Genom hemaplanslösningar minskas kostnaderna på köpta platser utanför kommunen.
Vänsterpartiet kommer att arbeta och verka för att kommunen får en egen kvinnojour under nästa mandatperiod. Hotade kvinnor skall ha skyddat boende.
Hela kommunen måste bli tillgänglig för alla invånare oavsett fysiska och psykiska funktionshinder.

Budget: under en ettårsperiod uppskattas behovet till fyra skyddade boende.
Genom att införa hemaplanslösningar. Kan kommunen minska sina externa kostnader med ca: 2miljoner. Kostnader för en kvinnojour beräknas till samma summa.
Detta innebär att åtgärden är självfinansierad.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti som är för en generös flyktingpolitik. Vi kommer att arbeta för att kommunens mål på att ta emot 40 personer per år hålls.
Problemet med bostäder måste lösas
snarast. Vi vill att kommunen på sikt tar emot fler flyktingar än 40.

Budget: genom att införa tvingande åtagande vid nyetablering kan bostäder frigöras. Kostnaderna för mottagandet är statligt finansierad.
Miljö och kommunikationer
Vänsterpartiet tar miljöfrågan på största allvar. Vi arbetar på alla politiska nivåer för att minska utsläppen av växthusgaser och skadliga ämnen i miljön, och skydda den biologiska mångfalden. De rikaste har en livsstil som tär mest på jordens resurser och släpper ut mest miljöskadliga ämnen.
Därför har ett rikt land som Sverige ett stort ansvar att arbeta för en fossiloberoende värld, och vi måste ha tuffa miljömål.
Kollektivtrafiken i Härryda kommun behöver byggas ut och tillgängligheten öka. Vänsterpartiet arbetar för billigare kollektivtrafik i Västtrafikområdet. Det är bra för både jämlikhet och miljö då det minskar beroendet av bilen. Vi vill också se en tätare kollektivtrafik i de östra delarna av Härryda kommun.
Vi vill arbeta för en ökad energieffektivisering i kommunens verksamheter, samt ökad användning av förnybara energikällor. Investeringsprocessen för vindkraft måste återupptas och utvidgas till större del av kommunens elbehov. Nya hus som byggs ska vara energisnåla. Vi tycker att kommunens fordon ska drivas med 100% förnybara bränslen. Vi vill också att fler laddningsstationer för elbilar uppförs i kommunen: på offentliga platser, utanför större arbetsplatser och som självklar del i alla nybyggda bostadsområden. Elen ska givetvis komma från förnybara energikällor.
I Härryda kommuns miljöpolicy står bland annat följande att läsa: ”Vi ska i våra verksamheter ha miljökrav som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp”. Som konsekvens av detta vill vi se till att minst 30% av all mat som köps in av kommunens verksamheter ska vara ekologisk till år 2018. Vi tror på att sätta ett konkret mål som ska vara ganska högt. Vänsterpartiet ser det även som en rättvisefråga: alla ska ha möjlighet att äta ekologisk mat, oavsett ekonomi.
Det är ohållbart att kött- och mjölkkonsumtionen i västvärlden fortsätter öka, då det ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Vänsterpartiet i Härryda vill därför att andelen vegetarisk mat i kommunens skolor, förskolor och omsorgsverksamhet fördubblas, samt att vegetarisk mat ska prioriteras högre i alla kommunens verksamheter.
Cykeln är ett miljövänligt alternativ och det är viktigt att tillgängligheten på cykel är god såväl i som mellan kommunens tätorter. På sikt tycker vi att det ska byggas en cykelbana mellan Landvetter och Mölnlycke.

Kultur och idrott
Tillgänglighet till kultur och idrott får aldrig bli en plånboksfråga. Därför är det viktigt att kommunen ger tillräckligt med resurser så att alla har råd att vara med, och att stödet går till olika former av idrotter och kulturutövande. Barns och ungdomars egna idéer skall tas tillvara.
Kommunen ska ge ett ökat stöd till lokala kulturarrangemang och kulturföreningar.

Kulturskolan bör få mer pengar så att köerna byggs bort.
Avgifterna i kulturskolan ska vara låga så att alla barn kan få ta del av utbudet. Vi vill också verka för att det ska läggas lika mycket resurser på flickors och pojkar

TACK!

Vänsterpartiet tackar alla sina 1129 väljare för förtroendet!

Ett stort tack vill vi även ge alla som har varit med och engagerat sig i valrörelsen, bra jobbat!

Tyvärr fick vi inga fler mandat. Vi står kvar på 2 mandat men vi ökade med 200 röster. Vi lovar att göra oss värda era röster och kämpa för vår politik i kommunfullmäktige.

 

Vi växer så det knakar!

Vänsterpartiet Härryda har under senare tid haft en strid ström av nya medlemmar. Under det senaste året har föreningen mer än fördubblats i medlemsantal vilket är mycket roligt. Partiföreningens möteslokal börjar kännas trång och det är dags att se sig om efter en större lokal med många fler stolar. Detta är naturligtvis ett angenämt problem som vi är stolta över och givetvis ska vi bli ännu fler.

Har du hjärtat till vänster och känner att du vill vara med och förändra samhället i en socialistisk, feministisk och antirasistisk riktning? Bli medlem i Vänsterpartiet du med så arbetar vi tillsammans för att åstadkomma detta.

 

Bli medlem i Vänsterpartiet nu!

Har du frågor och vill veta mer om Vänsterpartiet Härryda kontakta oss.

 

Gilla oss på facebook!