artikel

Interpellationssvar om arbetsmiljön

Vänsterpartiet genom Bengt Andersson har i en interpellation daterad den 26 februari 2017 ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Vilken kommunikation har Härryda kommuns ledning med Kommunal angående arbetsmiljön i kommunen?     

Förvaltningen har en regelbunden och öppen kommunikation med Kommunal och övriga arbetstagarorganisationer kring arbetsmiljön i Härryda kommun. Detta sker på samtliga nivåer i organisationen från enhetschefs till kommundirektörs nivå inom ramen för samverkansavtalet.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska hanteras och det hanteras i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Det finns tydliga vägar för arbetstagar-organisationerna att gå för att uppmärksamma arbetsgivaren på brister i den befintliga arbetsmiljön. Detta regleras i samverkansavtalet och i vår arbetsmiljöpolicy. Som en del i vårt arbetsmiljöarbete agerar de så kallade sektorråden och central samverkansgrupp även som skyddskommittéer där bevakning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker.

Frågor som regelbundet och vid behov hanteras inom ramen för samverkan är sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, företagshälsovård, omorganisationer och andra frågor med direkt eller indirekt koppling till arbetsmiljön. Därtill stöttar de fackliga organisationerna sina medlemmar i dialoger mellan medarbetaren och arbetsgivaren vid sjukfrånvaro eller andra arbetsmiljöproblem.

I interpellationen lyfter Vänsterpartiet både sjukskrivningar och behovet av att bemanna organisationen vid frånvaro. Detta är något förvaltningen arbetar aktivt med.

Förvaltningens sjuktal mäts och följs upp regelbundet tillsammans med förvaltningens chefer och tillsammans med de fackliga organisationerna på alla nivåer i kommunens verksamheter. Förvaltningens chefer arbetar aktivt med att förebygga ohälsa och att tillsammans med individer som drabbats av ohälsa skapa en tydlig och enklare väg tillbaka till arbete. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta har rätt till vård och rehabilitering. Den som har begränsad arbetsförmåga får stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete så smidigt som möjligt och efter varje individs förutsättningar.

Förvaltningen har de senaste åren arbetat med olika satsningar för att tidigt förebygga att sjukskrivningar eller en begynnande ohälsa ska bli långvarig. Det har genomförts friskvårdssatsningar för personalgrupper som lider större risk för att drabbas av fysiska överansträngningar. Oasen, Härryda kommuns kompetenscentrum inom psykosocial arbetsmiljö, hälsa och gruppdynamiska processer finns som ett nära stöd till medarbetare, grupper och chefer och bidrar till att Härryda kommun har hälsosamma arbetsplatser. Förvaltningens chefer har en tydlig processbeskrivning som ska följas vid upprepad korttidsfrånvaro där ett av de första stegen är att medarbetaren får ett inledande hälsosamtal på Oasen. Denna modell ska, genom att tidiga insatser sätts in, leda till att minska långa sjukskrivningar. Personalfunktionens personalspecialister har tillsammans med varje enskild chef satt upp individuella mål för sjuktalen på respektive enhet. I de fall där medarbetaren på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan arbeta kvar på sin arbetsplats ser arbetsgivaren på alternativa lösningar tillsammans med medarbetaren för att denne ska få en så bra arbetssituation som möjligt utifrån individens och verksamhetens behov.

Sjuktalen varierar över tid och ser man på utvecklingen från 2010 och framåt så har den ökat i samma takt i hela landet. Detta beror till viss del på förändringar i sjukförsäkringen. Mellan årsskiftet 2009/2010 och januari 2016 fanns det en bortre tidsgräns för hur länge man kunde vara sjukskriven. Denna gräns togs bort i januari 2016 vilket troligtvis har lett till och kommer att leda till ökande sjuktal i Sverige och därmed även i Härryda kommun. Det är troligen även så att den för närvarande starka arbetsmarknaden i Sverige med låg arbetslöshet leder till att människor som annars skulle varit sjukskrivna nu får arbete men lättare blir sjuka igen.

Under första kvartalet av 2017 har en bemanningsenhet startats inom socialtjänsten som ska underlätta vikarieanskaffningen i socialtjänstens verksamheter och öka kontinuiteten för både medarbetare och brukare. På samma sätt har förskolan sedan en tid en bemanningsenhet som arbetar för att kommunen ska ha en kontinuitet och hög kvalitet i förskoleverksamheten. Givet dagens starka arbetsmarknad finns det en svårigheter i att rekrytera och behålla timvikarier. Det finns alltså inte alltid tillräckligt många som kan täcka upp det uppstådda behovet av vikarier i våra verksamheter. Därför måste vi arbeta mer effektivt med hur vi organiserar vår verksamhet och med hur vi använder den arbetskraft vi har på bästa sätt för att nå verksamheternas mål och samtidigt sträva efter att möta medarbetarnas behov och skapa en god arbetsmiljö.

Kopiera länk