• Hem
  • Det här vill vi...
sida

Det här vill vi

Vänsterpartiets strategiska program för Härryda

Detta är vårt lokala partiprogram för Härryda kommun. Här ger vi vår vision på hur kommunen långsiktigt ska arbeta i viktiga frågor.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som vill att alla tillsammans ska hjälpas åt. Trots all ”valfrihet” har inte alla människor möjlighet att välja och därför är det viktigt att alla får ett bra liv att leva oavsett kön, religion eller var man är född. Detta gäller globalt, nationellt och även i vår kommun.

  • vi bidrar solidariskt och rättvist genom skatter
  • att vi arbetar aktivt med jämställdhet och alla likas rättigheter i samhället.
  • att samhället, dvs. vi alla tillsammans, bäst skapar trygghet genom offentliga lösningar när det gäller skola, vård och omsorg och andra kommunala åtaganden.
  • Vi tror inte på att var och en ska köpa sig till frihet, eller andra förmåner.
  • Vi tror att kollektivet frigör individen! Ensam är inte stark – men tillsammans kan vi skapa ett tryggt, rättvist, jämställt Härryda!
  • Vi arbetar för en klimatanpassad, hållbar kommun.
  • Vi vill aktivt verka för att solidaritet, jämlikhet och minskade klassklyftor i samhället blir verklighet.
  • Vi tror att ett samhälle med solidaritet och generositet mellan medmänniskorna skapar empati, samhörighet, gemenskap och värnande om varandra. Därför är det en förmån och ett positivt ställningstagande för oss alla att tillföra pengar till det offentliga och gemensamma via skatten.

Det här är Vänsterpartiets
vision i Härryda

Arbetsliv och arbetsrätt
Ungdomsarbetslösheten ska bekämpas genom att kommunen bland annat erbjuder ungdomar arbete inom kommunala verksamheter. Alla ungdomar inom kommunen som söker sommarjobb ska få det.

Vi arbetar för att göra visstidsanställningar till fasta tjänster. En trygg anställning till alla är vårt självklara mål.

Vi vill verka för att alla företag i kommunen samt de företag kommunen upphandlar tjänster av ska ha svenska kollektivavtal.

Vi vill satsa på bättre arbetsmiljö för de kommunanställda för att minska sjukfrånvaron.

Vi vill införa förkortad arbetstid inom vård- och omsorgssektorn med bibehållen lön.

Vi anser det självklart att alla inom vården och omsorgen ska ha tillgång till arbetskläder.

Vi vill verka för att kommunen fortsättningsvis behåller sin goda position som en bra kommun för företag att etablera sig i.

Miljö och kommunikationer
Klimatpolitiken blir en allt viktigare del av kommunens ansvar. Vi vill att kommunen arbetar aktivt med att öka andelen förnyelsebar energi så som vind- och solenergi, samt fortsätter energieffektiviseringen av kommunala verksamheter.

Den fossildrivna biltrafiken måste minska i kommunen. Därför är lokaltrafiken viktig för Härryda. Vi vill verka för att turtätheten för tåget mellan Göteborg och Borås ökar så att fler kan pendla med tåg från Rävlanda, Hindås, Mölnlycke.

Vi vill att cykelväg byggs mellan Landvetter och Mölnlycke, samt Hällingsjö och Rävlanda. I alla tätorter och vid pendelparkeringar ska det finnas laddstolpar.

Skola och barnomsorg
Vi säger nej till vinstdrivande friskolor (så väl religiösa som andra) i Härryda kommun. Skolan ska drivas i kommunal regi eller som kooperativ och vara en religiös frizon.

Alla elever i kommunens skolor skall ha god tillgång till elevhälsa som skolsköterska, kurator, psykolog eller elevassistent.

Alla grundskolor ska ha tillgång till bibliotek – antingen i närområdet eller ett bra skolbibliotek.

Kommunens skolor ska servera bra mat som är gjord med omsorg om människor, djur och miljö.

Kommunen ska ha full behovstäckning när det gäller barnomsorg utifrån föräldrarnas önskemål mellan dagbarnvårdare eller förskola.

Vi vill verka för att minska barngruppernas storlek i förskolan med fokus på barn 1-3 år med högst 12 barn per grupp. För barn 3-6 år bör det vara högst 18 barn per grupp.

Fritid och idrott
Satsa på ett jämställt föreningsliv, där både killar och tjejer tilldelas lika mycket resurser.

Verka för att föreningarna får ekonomiska möjligheter att bedriva sin verksamhet utan höga avgifter. Alla ska ha råd att idrotta eller delta i annat föreningsliv.

Att vi skapar möjligheter för ungdomars egna idéer när det gäller fritid och föreningsliv, så att vi också möter dem som inte vill idrotta.

Kultur
Kulturförvaltningen ska aktivt och innovativt tillvarata och utveckla kulturlivet i Härryda kommun.

Kommunen ska ge ett ökat stöd till lokala kulturarrangemang och kulturföreningar.

Kulturskolan bör få mer pengar så att köerna till instrumentundervisning byggs bort.

Viktigt att avgifterna till Kulturskolan inte höjs så att alla barn kan få ta del av utbudet.

Boende
Fler bostäder, främst hyresrätter måste byggas på ett miljömässigt hållbart sätt i alla delar av kommunen.
Andelen hyresrätter måste öka för att möjliggöra  för barnfamiljer, ungdomar och äldre som inte vill eller kan bo i hus eller bostadsrätter.

Vi vill att kommunen ska stå för kostnaderna vid nyetablering av bostadsområden och nya vägar som behöver dras eller breddas.

Ekonomi, skatt och jämställda löner
Vi vill behålla skatteuttaget i kommunen och vid behov verka för en höjning för att säkerställa kvaliteten i de kommunala åtagandena.

Vi vill inte sälja ut några kommunala verksamheter till riskkapitalbolag.

Som socialister och feminister är det självklart för oss att minska de ekonomiska klyftorna i kommunen. Vi vill satsa på rejält höjda löner för de som arbetar inom vård, skola och omsorg. Vi vill vända trenden med det ökade lönegapet mellan män och kvinnor.

Vi vill att alla, som önskar, erbjuds heltidsarbete och att de som arbetar som timanställda erbjuds fastanställning, speciellt inom de kvinnodominerade verksamheterna, eftersom andelen timanställda är betydligt högre i de verksamheterna.

Vi vill höja normen för försörjningsstöd i kommunen med speciell inriktning till barnfamiljer. Vi vill minska de ekonomiska klyftorna och bekämpa barnfattigdomen.

Äldreomsorg
Inga vinster i välfärden! Vi motsätter oss att arbetet inom äldreomsorgen läggs ut på entreprenad. Äldreomsorg skall drivas i kommunal regi.

Vi vill verka för att kommunen har behovstäckning inom äldreomsorgen för olika former av äldreboenden.

Hemvården bör kvalitetssäkras. Större möjligheter för de äldre att dagligen kunna aktivera sig, komma ut, få ta del av vardagen.

Demokratiarbete
Ungdomar måste ges utrymme att göra sina röster hörda. Fortsatt stöd till arbetet med kommunens ungdomsforum.

Fortsätt medborgarmötena och utveckla dem så att politiker och tjänstemän också kommer ut på arbetsplatser och till skolorna för att diskutera med barn och ungdomar.

Medborgare i kommunen ska ha motionsrätt till kommunfullmäktige.

Sociala frågor
Kommunen ska verka för att aktivt bekämpa våldet mot kvinnor och flickor med till exempel utbildningsinsatser för att informera alla kommunalt anställda om sexualiserat våld.

Kvinnor som är hotade psykiskt och fysiskt ska garanteras skyddat boende.

Vi vill verka för att Rådgivningsbyrån blir kvar i kommunen. Vi ser ett tydligt behov av att satsa på missbruksvården, inte minst med tanke på att många barn lever i familjer med missbruk.

Integration och antirasistiskt arbete
Vänsterpartiet vill att kommunen tar en större del av ansvaret för integration och att ta emot fler flyktingar till kommunen.
Vi vill verka för ett öppet, tolerant samhälle, där alla är välkomna och känner trygghet och blir bemötta med respekt och värdighet.

Kopiera länk