artikel

Budget 2015

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Jämlikhet och solidaritet är våra grundpelare. Det betyder att vi står upp för alla människors lika värde och lika rättigheter. Alla människor ska få leva ett bra liv oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religion eller var man är född.
Vårt mål är ett jämlikt samhälle, där alla bidrar solidariskt och rättvist genom skatter och man arbetar aktivt med jämställdhet och att utjämna sociala och ekonomiska klyftor mellan människor.
Vi tror att ett sådant samhälle skapar empati, samhörighet, gemenskap och värnande om varandra.
Därför är det en förmån och ett positivt ställningstagande för oss alla att tillföra pengar till det offentliga och gemensamma via skatten.
De skattepengar vi alla gemensamt har bidragit med ska gå till det de är avsedda för: generell välfärd. Vi säger nej till att någon ska kunna göra privata vinster i välfärden.

Budget: kostnaderna drift i kommunal regi är samma även om de skulle drivas genom privata aktörer.

Vänsterpartiet är också ett grönt parti. Vi inser att det krävs stora samhällsförändringar och anpassningar av vårt levnadssätt, för att livet på jorden ska få en chans att överleva. Att fortsätta överkonsumera jordens resurser är inte ett alternativ. För att lösa klimatkrisen på ett fredligt och rättvist sätt för alla jordens invånare krävs en stark vänster.

Budget: väl sett utifrån de kostnader som finns i Härryda för drift och underhåll. Är kommunen en stor aktör och kan göra lokala upphandlingar som är närodlat och ekologiskt upphandlas för samma summor som idag läggs ut.

Skola, vård och omsorg
Vänsterpartiet vill ha full behovstäckning i barnomsorgen, även på obekväm arbetstid; kvällar, nätter och helger. Det är nödvändigt att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Budget: vid full behovstäckning ökar skatteinkomsterna, detta gör att föräldrar fortare kan återgå till sina arbete, men även att arbetslösa har möjlighet att ner aktivt söka arbete även utanför kommunen.
Flexibel barnomsorg kan finansieras genom att effektivare utnyttja de befintliga anläggningar som idag är stängda. Möjlighet finns även att dagbarnvårdare har uppdrag i hemmet. Detta ger även ensamstående medborgare i Härryda att kunna arbeta inom yrken som har obekväma arbetstider. Detta ger möjlighet till mer jämställdhet samt ökade skatteintäkter. ( butik, vård, industri m.m.)

Vi vill ha kvar barnskötarna i barnomsorgen och att dessa även i fortsättningen ska ha rätt till fasta anställningar.
Vi kommer också att arbeta för att det finns tillräckligt med utbildad personal för verksamheterna inom vård, skola och omsorg för att det ska bli en hög kvalitet och bra arbetsmiljö för alla.
Lönerna inom vård, skola och omsorg måste höjas för att göra dessa yrken attraktiva och för att uppvärdera arbeten inom offentlig sektor jämfört med den privata. Det är även en viktig jämställdhetsfråga. Vänsterpartiet vill att kommunen skall ta sitt ansvar som arbetsgivare att rätta till oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom verksamheterna. Till de som arbetar inom vård och omsorg skall det finnas fria arbetskläder att få.
Elever som behöver hjälp med läxläsning skall få detta på skoltid av utbildade pedagoger – viktigt att alla elever får lika förutsättningar för att kunna utbilda sig vidare!

Budget: genom att gå in i samverkansavtal mellan skolan och de ideella organisationer som idag stöds genom olika kommunala bidrag, kan krav ställas på att alla bidragstagande organisationer ordnar läxhjälp i sina lokaler en till två gånger / vecka.
Ett flertal stadsdelar i Göteborg organiserar detta och har fungerat i England i mer än tjugo år. Inga merkostnader.
Alla elever i kommunens skolor skall ha god tillgång till elevhälsa som skolsköterska, läkare, kurator, psykolog eller elevassistent.

Budget: genom en effektiv elevhälsa minskar de akuta kostnaderna för elevers vård.
Kostnaderna finansieras genom att genomföra åtgärder tidigt innan återställande till normalt läge kostar mer. En enhet bör bildas av den organisation som finns idag och centraliseras. Varje rektor skall avropa åtgärder och insatser. Kostnaderna är självfinansierade.
Vänsterpartiet vill införa utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i högstadiet. Vi vill också att det ska finnas genuspedagoger tillgängliga för alla skolor och förskolor. Alla kommunens anställda ska få fortbildning i HBTQ-frågor (Homo, Bi, Trans, Queer) för att stärka det aktiva arbetet med att motverka fördomar och bemöta alla människor lika.

Budget: genom naturlig vidareutbildning inom personalgrupperna föreslås att genom politiska beslut omprioritera detta och föra upp dessa utbildningar.

Sociala frågor
Vänsterpartiet är drivande i frågan om att höja upp försörjningsstödet (socialbidraget) i kommunen.
Vårt mål är att minska de ekonomiska klyftorna. Vi vill arbeta för en kommunal handlingsplan mot barnfattigdomen. Vi ser en avveckling av sysselsättningsfasen (Fas 3) och en satsning på lågavlönade som en självklar del i handlingsplanen. Löneskillnader mellan män och kvinnor ska utjämnas.

Budget: genom att erbjuda anställning till alla personer son i kommunen är inom sysselsättningsfasen kan personalbrister inom olika områden minska.
Räknar man med stadsbidrag och ökade skatteintäkter för kommunen är detta självfinansierat.
Minskat försörjningsstöd för målgruppen är ytterligare en orsak.
Vänsterpartiet vill ta bort anställningsformen visstidsanställning. Vi vill endast ha två anställningsformer i kommunen; fasta tjänster med rätt till heltid och vikariat. För Vänsterpartiet är det självklart att svenska kollektivavtal skall gälla vid kommunal upphandling.
Vi vill verka för att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på prov i äldreomsorgen under mandatperioden.

Budget: merkostnaderna för att gå ner i arbetstid med bibehållen lön inom tex vårdyrken har visat sig självfinansierad genom lägre sjuktal och högre omsorg till brukarna. Införandet av ett prov kommer att visa sig vara självfinansierat.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för sommarjobb till alla ungdomar som söker ett sådant. För oss som ett arbetarrörelseparti är det självklart att varje arbetsplats i kommunen har svenska kollektivavtal.
Vänsterpartiet vill öka andelen hyresrätter från 20% till minst 51% av nybyggnationen, för att främja integration och motverka bristen på hyresrätter i Göteborgsområdet. Vänsterpartiet anser att en bostadspolitik värd namnet måste innehålla målet om noll hemlösa i kommunen. Detta kommer vi att arbeta för.

Budget: genom att prioritera byggandet av hyresrätter tas samtliga kostnader av det entreprenörer som vill prospektera för byggen.
Vänsterpartiet vill ha alkoholrådgivningen kvar i Härryda. Det är inte minst viktigt för barn i missbrukarfamiljer.

Budget: Genom att samla all verksamheter för skolgården under ett tak, kan även denna enhet ha ansvar för inledande kartläggning.
Genom hemaplanslösningar minskas kostnaderna på köpta platser utanför kommunen.
Vänsterpartiet kommer att arbeta och verka för att kommunen får en egen kvinnojour under nästa mandatperiod. Hotade kvinnor skall ha skyddat boende.
Hela kommunen måste bli tillgänglig för alla invånare oavsett fysiska och psykiska funktionshinder.

Budget: under en ettårsperiod uppskattas behovet till fyra skyddade boende.
Genom att införa hemaplanslösningar. Kan kommunen minska sina externa kostnader med ca: 2miljoner. Kostnader för en kvinnojour beräknas till samma summa.
Detta innebär att åtgärden är självfinansierad.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti som är för en generös flyktingpolitik. Vi kommer att arbeta för att kommunens mål på att ta emot 40 personer per år hålls.
Problemet med bostäder måste lösas
snarast. Vi vill att kommunen på sikt tar emot fler flyktingar än 40.

Budget: genom att införa tvingande åtagande vid nyetablering kan bostäder frigöras. Kostnaderna för mottagandet är statligt finansierad.
Miljö och kommunikationer
Vänsterpartiet tar miljöfrågan på största allvar. Vi arbetar på alla politiska nivåer för att minska utsläppen av växthusgaser och skadliga ämnen i miljön, och skydda den biologiska mångfalden. De rikaste har en livsstil som tär mest på jordens resurser och släpper ut mest miljöskadliga ämnen.
Därför har ett rikt land som Sverige ett stort ansvar att arbeta för en fossiloberoende värld, och vi måste ha tuffa miljömål.
Kollektivtrafiken i Härryda kommun behöver byggas ut och tillgängligheten öka. Vänsterpartiet arbetar för billigare kollektivtrafik i Västtrafikområdet. Det är bra för både jämlikhet och miljö då det minskar beroendet av bilen. Vi vill också se en tätare kollektivtrafik i de östra delarna av Härryda kommun.
Vi vill arbeta för en ökad energieffektivisering i kommunens verksamheter, samt ökad användning av förnybara energikällor. Investeringsprocessen för vindkraft måste återupptas och utvidgas till större del av kommunens elbehov. Nya hus som byggs ska vara energisnåla. Vi tycker att kommunens fordon ska drivas med 100% förnybara bränslen. Vi vill också att fler laddningsstationer för elbilar uppförs i kommunen: på offentliga platser, utanför större arbetsplatser och som självklar del i alla nybyggda bostadsområden. Elen ska givetvis komma från förnybara energikällor.
I Härryda kommuns miljöpolicy står bland annat följande att läsa: ”Vi ska i våra verksamheter ha miljökrav som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp”. Som konsekvens av detta vill vi se till att minst 30% av all mat som köps in av kommunens verksamheter ska vara ekologisk till år 2018. Vi tror på att sätta ett konkret mål som ska vara ganska högt. Vänsterpartiet ser det även som en rättvisefråga: alla ska ha möjlighet att äta ekologisk mat, oavsett ekonomi.
Det är ohållbart att kött- och mjölkkonsumtionen i västvärlden fortsätter öka, då det ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Vänsterpartiet i Härryda vill därför att andelen vegetarisk mat i kommunens skolor, förskolor och omsorgsverksamhet fördubblas, samt att vegetarisk mat ska prioriteras högre i alla kommunens verksamheter.
Cykeln är ett miljövänligt alternativ och det är viktigt att tillgängligheten på cykel är god såväl i som mellan kommunens tätorter. På sikt tycker vi att det ska byggas en cykelbana mellan Landvetter och Mölnlycke.

Kultur och idrott
Tillgänglighet till kultur och idrott får aldrig bli en plånboksfråga. Därför är det viktigt att kommunen ger tillräckligt med resurser så att alla har råd att vara med, och att stödet går till olika former av idrotter och kulturutövande. Barns och ungdomars egna idéer skall tas tillvara.
Kommunen ska ge ett ökat stöd till lokala kulturarrangemang och kulturföreningar.

Kulturskolan bör få mer pengar så att köerna byggs bort.
Avgifterna i kulturskolan ska vara låga så att alla barn kan få ta del av utbudet. Vi vill också verka för att det ska läggas lika mycket resurser på flickors och pojkar

Kopiera länk