artikel

Öppna en kvinnojour i Härryda Kommun!

Är vi i Härryda Kommun förberedda och rustade för att ta hand om konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor? Denna brist har kvinnojourer tagit hand om sedan 1970-talet (SKL, Sveriges Kommuner och Landsting).

 
Två organisationer har vuxit fram efter Kvinnojourernas start fram till idag och det är ROKS från 1984 och Unizon (tidigare SKR) från 1996. De har tillsammans 120 kvinnojourer och 60 tjejjourer i Sverige. Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, skriver att kvinnojourerna har vuxit från två till 180 stycken på 30 år. De båda förbunden skall var och en vara en röst för utsatta kvinnor och barn, synliggöra kvinnojourernas arbete och skapa opinion. Båda förbunden har som mål att stöd och skydd skall bli bättre och att förebygga och motverka våld (NCK).

 
I ett pressmeddelande från 2014-01-14 framkommer det i Brås Nationella Tryggetsunderundersökning, NTU, med 13000 svarande att kvinnor är överrepresenterade bland de som utsatts för hot trakasserier och sexualbrott. Det är mer vanligt att unga kvinnor mellan 16-24 år utsätts mest för sexualbrott och trakasserier men förekommer även upp till ålder om 79 år. I Brås redovisning utgjorde 2013 ett trendbrott och man uppger att sexualbrott i NTU utgör ett brett spektrum. Under 2013 är det 98 % av de som misstänks för sexualbrott som är män (Brå, Brottsförebyggande rådet).

 
I Socialtjänstlagen, SoL, står det att kommunerna är skyldiga att ge stöd och hjälp åt utsatta kvinnor och barn. Nationellt Centrum för Kvinnofrid anger att Socialstyrelsen har gjort en undersökning där 71 procent av landets kvinnojourer drivs ideellt.

 
På en kvinnojour kan våldsutsatta kvinnor och barn möta välutbildad och erfaren personal där samtliga arbetar för avtalsenliga löner som är pensionsgrundande, på reglerad arbetstid, med anställningstrygghet, handledning och möjlighet till vidareutbildning (SKL, Sveriges kommuner och landsting).

 
Kvinnor i Härryda Kommun får idag, om de känner till, vända sig till den ideellt drivna kvinnojouren Frideborg i Mölndal.

 
Vi i Vänster partiet Härryda vill att mänskliga rättigheter följs och respekteras och vi föreslår Härryda Kommun, att kommunen verkar för att kvinnor, barn och tjejers livsutrymme på alla plan respekteras. Genom att synliggöra skyddsbehovet bygger vi ett mänskligare samhälle av kvinnor, för kvinnor lokalt, nationellt och globalt.

 
Med stöd av ovanstående yrkar jag:

 
– Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att öppna en kvinnojour i Kommunal regi i Härryda Kommun.

 

– Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att räkna på möjligheten av driftsformen i kommunal regi genom att erbjuda en eller flera skyddsplatser till de som behöver från andra kommuner.

 

Mölnlycke 2015-05-04
Vänsterpartiet i Härryda, Jennie Kjellgren

 

 

Kopiera länk