• Hem
  • Motioner / Inte...
sida

Motioner / Interpellationer

Motioner och interpellationer:
Inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda kommun
Öppna en kvinnojour i Härryda Kommun!
Gör visstidsanställningar till fasta tjänster!
Mutor i Härryda kommun?
Satsning på solcellsanläggningar

Motion oktober 2018

Kommunal satsning på solcellsanläggningar
Regeringen har under 2017 utökat det statliga stödet till solceller med 200 Mkr och i budgeten för 2018 anslås
525 Mkr. Syftet är att stimulera utbyggnaden av solcellsanläggningar. Både hushåll och företag kan få statligt stöd för utbyggnad.
Härryda kommuns verksamhet är enligt länsstyrelsernas tolkning att betrakta som företag och kommunen är därmed berättigad till statsbidrag för solcellsanläggningar. Priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren, och el producerad från solceller är nu konkurrenskraftig jämfört med flera andra energikällor.
Ett privat fastighetsföretag i kommunen kompletterade redan 2014 en fastighet med över 300 kvadratmeter solceller på taket. Härryda Energi satsar stort på att sälja solcellsanläggningar till hushåll och sätter upp laddstolpar för elfordon, se t ex deras hemsida. Även den kommunala energirådgivningen satsar resurser på att stimulera utbyggnaden.
Kommunen har egna fastigheter och hyr även fastigheter/lokaler av andra. För att ytterligare stimulera solcellsanläggningar i Härryda är det Vänsterpartiets uppfattning att även kommunen ska delta i utbyggnaden genom att satsa på solceller i det egna fastighetsbeståndet och genom att ställa krav på solelsproduktion vid de fastigheter där kommunen hyr lokaler. Det finns gott om ställen där kommunen kan producera solel. Den nya Backaskolan, den ganska nya Rävlandaskolan, många av kommunens ca 30 förskolor – sammantaget finns mycket goda förutsättningar för solcellsanläggningar.

Vi föreslår att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att under 2018 återkomma till fullmäktige med ett förslag på en kommunal solcellssatsning i
enlighet med innehållet i motionen.

Bengt Andersson

 

Interpellation 29 oktober 2018

Mutor i Härryda kommun?

Den 24 oktober 2018 visade Uppdrag Granskning ett reportage om hur en brittiskt baserad företagsgrupp med svenska telefonförsäljare har lurat, mutat och hotat ett stort antal svenska kommuner att köpa tekniska produkter till kraftiga överpriser. Härryda är en av de kommuner som
har köpt rengöringsmedel, toner till skrivare och issmältningsmedel. Issmältningsmedlet är vanligt
vägsalt, och Härryda köpte drygt 2,1 ton till mycket högt överpris.
Totalt har kommunen inhandlat tekniska produkter för
542 412 kr från företaget.
Av Uppdrag Gransknings redovisning framgår att försäljningsmetoderna bland annat bestod i falsk
varuinformation, mutor i form av presentkort på Systembolaget och när kommuner ville avbryta
inköpen hotade försäljaren med att avslöja vilka ”presenter” inköparen tagit emot.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
kan du bekräfta att ovanstående uppgifter om Härryda kommuns inköp är korrekta? Om så är fallet, har kommunens revisorer eller någon annan utrett om någon befattningshavare i den kommunala förvaltningen har tagit emot mutor i någon form?
skall inköp på över 542 000 kr från en leverantör upphandlas enligt lagen om offentlig
upphandling? Vilka åtgärder har kommunledningen vidtagit för att förhindra att inköp enligt ovan inte ska
förekomma?

Bengt Andersson

 

Motion den 14/11 2018

Inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda kommun

Kommunal verksamhet är viktig för invånarna, inte minst av det skälet att en stor del finansieringen utgörs av skatter. Man har rätt att kräva att verksamheten har kommuninvånarnas bästa för ögonen.
Trots detta inträffar det att andra omständigheter som personlig vinning styr hur beslut verkställs.

När medarbetare uppfattar företeelser som strider mot det kommunala uppdraget reagerar de, men har då inget annat alternativ än att tipsa massmedia om händelser som de reagerar på. Eftersom media skyddas av efterforskningsförbud kan man anonymt berätta om något man uppfattar som felaktigt. Den möjligheten finns inte inom ramen för den löpande verksamheten i Härryda kommun.

Berättar man för chefens chef om en händelse är risken stor att anonymiteten röjs och man riskerar i
värsta fall mobbning eller rent av sin anställning.
Kommun bör därför organisera en visselblåsarfunktion som säkerställer uppgiftslämnarens anonymitet, till exempel genom att kommunens revisorer eller en extern revisor får uppdraget att under sekretess ta emot och utreda eventuella anmälningar.

Vi föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå kommunfullmäktige en visselblåsarfunktion som möjliggör för kommuninvånare och kommunalt anställda att anonymt anmäla felaktigheter
för utredning.

Bengt Johansson
Vänsterpartiet

Införandet av visselblåsarfunktion blev nedrösta i kommunfullmäktige.
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

I dom nya tidtabellerna för busslinjerna 300 och 330 som följer länsväg 156 från Kinna till Göteborg har det gjorts förändringar i tidtabellerna som drabbar invånare i Härryda kommun negativt. För linje 300, har man dragit in hållplatserna Eriksmyst och Bugärde och tillkommit har Landvettermotet blivit i Härryda kommun . På linje 330, så går vissa turer bara till Landvettermotet och där hänvisar man till Röd Express.  Om man jämfört den nya tidtabellen med den gamla, kan man se att på linje 300 så är restiden mellan Kinna och Korsvägen – 1 minut kortare med den nya tidtabellen.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:

– vad har Västtrafik för förklaring till förändringarna i tidtabellerna för linjerna 300 och 330?

 

Motion 2015-05-04

Öppna en kvinnojour i Härryda Kommun!

Är vi i Härryda Kommun förberedda och rustade för att ta hand om konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor? Denna brist har kvinnojourer tagit hand om sedan 1970-talet (SKL, Sveriges Kommuner och Landsting).

Två organisationer har vuxit fram efter Kvinnojourernas start fram till idag och det är ROKS från 1984 och Unizon (tidigare SKR) från 1996. De har tillsammans 120 kvinnojourer och 60 tjejjourer i Sverige. Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, skriver att kvinnojourerna har vuxit från två till 180 stycken på 30 år. De båda förbunden skall var och en vara en röst för utsatta kvinnor och barn, synliggöra kvinnojourernas arbete och skapa opinion. Båda förbunden har som mål att stöd och skydd skall bli bättre och att förebygga och motverka våld (NCK).

I ett pressmeddelande från 2014-01-14 framkommer det i Brås Nationella Tryggetsunderundersökning, NTU, med 13000 svarande att kvinnor är överrepresenterade bland de som utsatts för hot trakasserier och sexualbrott. Det är mer vanligt att unga kvinnor mellan 16-24 år utsätts mest för sexualbrott och trakasserier men förekommer även upp till ålder om 79 år. I Brås redovisning utgjorde 2013 ett trendbrott och man uppger att sexualbrott i NTU utgör ett brett spektrum. Under 2013 är det 98 % av de som misstänks för sexualbrott som är män (Brå, Brottsförebyggande rådet).

I Socialtjänstlagen, SoL, står det att kommunerna är skyldiga att ge stöd och hjälp åt utsatta kvinnor och barn. Nationellt Centrum för Kvinnofrid anger att Socialstyrelsen har gjort en undersökning där 71 procent av landets kvinnojourer drivs ideellt.

På en kvinnojour kan våldsutsatta kvinnor och barn möta välutbildad och erfaren personal där samtliga arbetar för avtalsenliga löner som är pensionsgrundande, på reglerad arbetstid, med anställningstrygghet, handledning och möjlighet till vidareutbildning (SKL, Sveriges kommuner och landsting).

Kvinnor i Härryda Kommun får idag, om de känner till, vända sig till den ideellt drivna kvinnojouren Frideborg i Mölndal.

Vi i Vänster partiet Härryda vill att mänskliga rättigheter följs och respekteras och vi föreslår Härryda Kommun, att kommunen verkar för att kvinnor, barn och tjejers livsutrymme på alla plan respekteras. Genom att synliggöra skyddsbehovet bygger vi ett mänskligare samhälle av kvinnor, för kvinnor lokalt, nationellt och globalt.

Med stöd av ovanstående yrkar jag:

– Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att öppna en kvinnojour i Kommunal regi i Härryda Kommun.

– Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att räkna på möjligheten av driftsformen i kommunal regi genom att erbjuda en eller flera skyddsplatser till de som behöver från andra kommuner.

Mölnlycke 2015-05-04
Vänsterpartiet i Härryda, Jennie Kjellgren

 

Motion

Gör visstidsanställningar till fasta tjänster!

Anställningsformen visstidsanställning ger bara oro och otrygghet för kommunens personal. En visstidsanställd får inget första kontrakt på en bostad.
En visstidsanställd får inga banklån. Enligt fackförbundet kommunalarbetarförbundet har de med anställningsformen visstidsanställning ofta tusenlappar sämre lön än personal med tillsvidare anställning i landet totalt.
En visstidsanställd lever i ständig oro över att förlora sitt jobb och de fackliga rättigheterna är kraftigt begränsade. Visstidsanställda är inget annat än billig arbetskraft för arbetsgivaren i detta fall Härryda kommun.
Vänsterpartiet anser att visstid som anställnings form skall avskaffas och ersättas av fasta tjänster. Den otrygga anställningen drabbar till största delen kvinnor. Jämställds arbetet i kommunen borde innehålla att visstid som anställningsform tas bort. Det borde vara kommunens mål att enbart använda sig av två olika anställnings former för sin personal. Tillsvidare anställning och vikariat. Med stöd av ovanstående: Yrkar jag.
Att kommunfullmäktige ger arbetsmarknadens parter i uppdrag att igenom förhandlingar ersätta anställningsformen visstidsanställning till tillsvidareanställningar.
Att Kommunfullmäktige med sitt arbetsgivare ansvar beslutar att Härryda kommun endast arbetar med två anställningsformer för sin personal. Tillsvidare anställning och vikariat.

Kerstin Sandberg Vänsterpartiet Härryda

Kopiera länk