• Hem
  • Motioner / Inte...
sida

Motioner / Interpellationer


 

 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

 

 

I dom nya tidtabellerna för busslinjerna 300 och 330 som följer länsväg 156 från Kinna till Göteborg har det gjorts förändringar i tidtabellerna som drabbar invånare i Härryda kommun negativt. För linje 300, har man dragit in hållplatserna Eriksmyst och Bugärde och tillkommit har Landvettermotet blivit i Härryda kommun . På linje 330, så går vissa turer bara till Landvettermotet och där hänvisar man till Röd Express.  Om man jämfört den nya tidtabellen med den gamla, kan man se att på linje 300 så är restiden mellan Kinna och Korsvägen – 1 minut kortare med den nya tidtabellen.

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:

– vad har Västtrafik för förklaring till förändringarna i tidtabellerna för linjerna 300 och 330?

 

 


 

 

 

 

Öppna en kvinnojour i Härryda Kommun!

 

Är vi i Härryda Kommun förberedda och rustade för att ta hand om konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor? Denna brist har kvinnojourer tagit hand om sedan 1970-talet (SKL, Sveriges Kommuner och Landsting).

 

Två organisationer har vuxit fram efter Kvinnojourernas start fram till idag och det är ROKS från 1984 och Unizon (tidigare SKR) från 1996. De har tillsammans 120 kvinnojourer och 60 tjejjourer i Sverige. Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, skriver att kvinnojourerna har vuxit från två till 180 stycken på 30 år. De båda förbunden skall var och en vara en röst för utsatta kvinnor och barn, synliggöra kvinnojourernas arbete och skapa opinion. Båda förbunden har som mål att stöd och skydd skall bli bättre och att förebygga och motverka våld (NCK).

 

I ett pressmeddelande från 2014-01-14 framkommer det i Brås Nationella Tryggetsunderundersökning, NTU, med 13000 svarande att kvinnor är överrepresenterade bland de som utsatts för hot trakasserier och sexualbrott. Det är mer vanligt att unga kvinnor mellan 16-24 år utsätts mest för sexualbrott och trakasserier men förekommer även upp till ålder om 79 år. I Brås redovisning utgjorde 2013 ett trendbrott och man uppger att sexualbrott i NTU utgör ett brett spektrum. Under 2013 är det 98 % av de som misstänks för sexualbrott som är män (Brå, Brottsförebyggande rådet).

 

I Socialtjänstlagen, SoL, står det att kommunerna är skyldiga att ge stöd och hjälp åt utsatta kvinnor och barn. Nationellt Centrum för Kvinnofrid anger att Socialstyrelsen har gjort en undersökning där 71 procent av landets kvinnojourer drivs ideellt.

 

På en kvinnojour kan våldsutsatta kvinnor och barn möta välutbildad och erfaren personal där samtliga arbetar för avtalsenliga löner som är pensionsgrundande, på reglerad arbetstid, med anställningstrygghet, handledning och möjlighet till vidareutbildning (SKL, Sveriges kommuner och landsting).

 

Kvinnor i Härryda Kommun får idag, om de känner till, vända sig till den ideellt drivna kvinnojouren Frideborg i Mölndal.

 

Vi i Vänster partiet Härryda vill att mänskliga rättigheter följs och respekteras och vi föreslår Härryda Kommun, att kommunen verkar för att kvinnor, barn och tjejers livsutrymme på alla plan respekteras. Genom att synliggöra skyddsbehovet bygger vi ett mänskligare samhälle av kvinnor, för kvinnor lokalt, nationellt och globalt.

 

Med stöd av ovanstående yrkar jag:

 

– Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att öppna en kvinnojour i Kommunal regi i Härryda Kommun.

 

– Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att räkna på möjligheten av driftsformen i kommunal regi genom att erbjuda en eller flera skyddsplatser till de som behöver från andra kommuner.

 

Mölnlycke 2015-05-04
Vänsterpartiet i Härryda, Jennie Kjellgren

 

 


 

Gör visstidsanställningar till fasta tjänster!

 

Anställningsformen visstidsanställning ger bara oro och otrygghet för kommunens personal. En visstidsanställd får inget första kontrakt på en bostad.
En visstidsanställd får inga banklån. Enligt fackförbundet kommunalarbetarförbundet har de med anställningsformen visstidsanställning ofta tusenlappar sämre lön än personal med tillsvidare anställning i landet totalt.
En visstidsanställd lever i ständig oro över att förlora sitt jobb och de fackliga rättigheterna är kraftigt begränsade. Visstidsanställda är inget annat än billig arbetskraft för arbetsgivaren i detta fall Härryda kommun.
Vänsterpartiet anser att visstid som anställnings form skall avskaffas och ersättas av fasta tjänster. Den otrygga anställningen drabbar till största delen kvinnor. Jämställds arbetet i kommunen borde innehålla att visstid som anställningsform tas bort. Det borde vara kommunens mål att enbart använda sig av två olika anställnings former för sin personal. Tillsvidare anställning och vikariat. Med stöd av ovanstående: Yrkar jag.
Att kommunfullmäktige ger arbetsmarknadens parter i uppdrag att igenom förhandlingar ersätta anställningsformen visstidsanställning till tillsvidareanställningar.
Att Kommunfullmäktige med sitt arbetsgivare ansvar beslutar att Härryda kommun endast arbetar med två anställningsformer för sin personal. Tillsvidare anställning och vikariat.

 

Kerstin Sandberg Vänsterpartiet Härryda


 

 

Bort med Fas 3!

Den senaste uppgiften ifrån arbetsförmedlingen är att 67 personer i kommunen  går i utvecklingsfasen eller fas 3.

Arbetsgivarna får 5000 kr per person i månaden medan dem som hamnat i fas 3 och skall utföra ett jobb åt arbetsgivaren i bästa fall får aktivitetsstöd ifrån försäkringskassan. Dem som inte får det får vackert söka socialbidrag. Någon lön för utfört arbete är det alltså inte tal om. Detta liknar inte någon rimlig arbetsmarknadspolitik. Detta liknar mer slaveri. I texterna för fas 3 står det följande ”Deltagarna utför arbeten som inte annars skulle bli utförda” Med andra ord är det arbetsuppgifter som är mindre nödvändiga. Alla undersökningar visar att väldigt få av deltagarna i hela landet får jobb efter fas 3 programet.

Vi i Vänsterpartiet vill fasa ut fas 3 ifrån kommunens yta och erbjuda kommunala tjänster med avtalsenliga löner eller en utbildningsplats på komvux.  Detta görs i Göteborgskommun och det går även att göra här i Härryda om den politiska viljan finns. Härryda kommun är en alltför välmående kommun för att ha människor som jobbar gratis. Fas 3 är en skam som måste fasas ut snarast.  Med stöd av ovanstående yrkar vi följande:

Att Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun stoppar all nyrekrytering  till fas 3 där kommunen är arbetsgivare med omedelbar verkan.

Att Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun erbjuder kommunala arbeten med avtalsenlig lön eller utbildning till alla som är i fas 3 programmet.

Kopiera länk